La llei de residus marca el futur en la recollida i gestió del tèxtil i altres fraccions

Ara fa dos anys, el Congrés va aprovar la Llei 07/2022 de gestió de residus i sòls contaminats que marca el futur del reciclatge a Espanya i ens ajuda a avançar cap a l’economia circular i el residu zero en l’àmbit normatiu.

La nova directiva busca protegir el medi ambient, la salut i el benestar de la ciutadania mitjançant la prevenció i reducció dels residus, la millora de l’eficàcia de l’ús dels recursos i la reducció de l’impacte dels productes plàstics al medi ambient.

Aquesta nova política pretén també impulsar una economia diversificada i sostenible i donar resposta a l’actual preocupació pels impactes dels residus sobre el medi ambient, i el canvi climàtic.

Per a les entitats socials dedicades a la gestió dels residus, és una normativa que dona impuls a la nostra tasca i ens beneficia en el seu desenvolupament.

Objectius que destaquem de la nova llei de residus:

– L’establiment d’una sèrie d’objectius de reducció dels residus generats en un 13% el 2025 i d’un 15% el 2030

– A partir del 2025, s’estableix la recollida obligatòria dels residus tèxtils, els olis de cuina usats, els residus domèstics perillosos i els voluminosos.

– Amb l’aplicació de la nova llei també s’espera un augment de les transformacions de les deixalleries en espais de promoció de reutilització dels productes i components dels productes, així com la promoció d’activitats de reparació i reutilització

– La reserva de mercat del 50% de l’oferta pública de la recollida de residus per a contractes amb empreses d’inserció i centres d’iniciativa social autoritzats en la gestió de residus.

– Prohibició de la destrucció d’excedents no venuts de productes no peribles com tèxtil, joguines i aparells elèctrics

Tot i que la llei és bastant més extensa, us recomanem informar-vos de la seva implementació a través de la Guia tècnica per a la contractació del servei de recollida i gestió de residus tèxtils, un document creat per l’Agència de Residus.

En què posem èmfasi com a gestores de residus?

L’aplicació real de la reserva de contracte

Per complir amb la nova normativa, almenys el 50% de l’import d’adjudicació de licitacions de recollida tèxtil, ha de ser objecte de contractació reservada a empreses d’inserció i centres especials d’ocupació d’iniciativa social autoritzats per al tractament de residus.

Des de l’entitat reivindiquem que la contractació de la recollida, transport i tractament del residu tèxtil es faci efectiva en la reserva de mercat per a empreses d’inserció, i que les licitacions públiques compleixin amb la clàusula pertinent, no únicament com una subcontractació.

La valorització de la gestió manual del tèxtil recollit

D’altra banda, demanem garantir l’eficiència i una recollida de qualitat, acceptant que el tèxtil és gestionat de forma diferent a altres fraccions. Hem de tenir presents que la recollida ha de ser manual si volem procurar que es mantinguin les opcions de reutilització que es generen. Els sistemes de recollida automàtics com en altres fraccions de residus, perden valor econòmic i social en el camp del tèxtil.

Implementació d’un esquema retributiu

Manifestem la voluntat d’aplicar un sistema retributiu en el procés de classificació dels residus, que compensi a l’operador del servei per l’estalvi econòmic que suposa evitar que el residu tèxtil acabi en fraccions errònies, com la resta, a més dels esforços implícits que comporta tot el procés de gestió.

Tal com s’explica a la Guia tècnica, aquesta contraprestació es planteja que sigui equivalent a l’estalvi en tractament de fracció resta que suposa la recollida selectiva del residu tèxtil, tot establint un objectiu mínim de recollida. Aquest objectiu proposa que inicialment sigui de 5,0 kg/habitant i any.

Es tracta d’un sistema de retribució amb caràcter retroactiu en funció dels resultats. Un cop finalitzat l’any, si la gestora de residus ha aconseguit l’objectiu de 5 kg/hab/any es paga la totalitat del pressupost, i en cas de no complir-ho, es pagarà la part proporcional.

Una llei emmarcada en el Pacte per la Moda Circular

El Pacte per a la Moda Circular (PxMCés una iniciativa innovadora impulsada des del Departament d’Acció ClimàticaAlimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i l’Agència de Residus de Catalunya, que anualment aplega diferents actors del sector. 

El Pacte neix amb la voluntat de sumar i coordinar els esforços de tots els agents de la cadena de valor del tèxtil i per donar resposta de forma conjunta i efectiva als reptes del sector, establint objectius comuns i generant instruments que facin possible la transformació del sector cap a un model circular.