Serveis

Ets un ajuntament?

Clàusules socials

Considerem fonamental que les administracions públiques fomentin i impulsin la contractació pública amb clàusules socials i que aquestes es facin efectives. Aquesta aposta es converteix en una potent eina al servei de la inclusió i el desenvolupament sociolaboral per a les persones més vulnerables.

S’entén per clàusules socials la inclusió d’aspectes socials als processos de contractació pública, bé com a requisit previ (Reserva de Mercat), com element de valoració (Criteri d’Adjudicació), o bé com a obligació (Condició d’Execució).

D’aquesta manera, la Contractació Pública Socialment Responsable permet disposar de noves eines de política social (discapacitat, inserció laboral, igualtat de gènere o qualitat a la feina entre d’altres).

En base aquests objectius la contractació pública ha estat objecte, en els darrers anys, d’anàlisi i de regulació mitjançant instruments diversos, tant en l’àmbit comunitari, com en el nacional i en l’autonòmic.

MARC LEGAL

En l’àmbit comunitari, regulació continguda a la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.

En l’àmbit estatal, la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP).

En l’àmbit autonòmic, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, aprovació per unanimitat el 19 de març de 2010, la “Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter socials” actualitzada l’octubre 2014.

Si voleu més informació, contacteu amb nosaltres:

 
 
  • Cat
  • Cast