Consulta el Pla d’Igualtat de la nostra entitat!

Us presentem el Pla d’igualtat creat per SOLIDANÇA TREBALL E-I, SL, un document que té per objectiu aconseguir el principi d’igualtat d’homes i dones, identificant i eliminant qualsevol estereotip, rol, actitud i/o barrera que dificulti a les treballadores accedir i desenvolupar-se a determinats llocs de treballs en igualtat de condicions. 
 
La igualtat d’oportunitats és un dret universal, directament relacionat amb la dignitat i la llibertat humanes, així com un valor social i un principi jurídic reconegut a nivell internacional. 
 
Tot i això, diferents estudis i indicadors assenyalen la persistència de casos de discriminació per raó de sexe, així com d’una organització social de tall patriarcal i androcèntric, mostrant la necessitat d’adoptar normes que concretin aquest dret. 
 
Tot i el reconeixement formal d’aquest dret, continua sent necessari el desenvolupament de polítiques transversals, així com l’elaboració de plans d’acció dirigits a erradicar la discriminació persistent i garantir la igualtat efectiva i real entre dones i hòmens. 
 
En aquest sentit, la promulgació de la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, pionera en el desenvolupament legislatiu del dret d’igualtat de gènere a l‟Estat espanyol, estableix mecanismes concrets per al desenvolupament d’aquest principi, com és el cas dels Plans d’igualtat i oportunitats entre dones i homes en l’àmbit de les organitzacions, els quals s’orienten a aplicar la perspectiva de gènere de manera transversal a tots els nivells i àrees d’una organització, donant resposta i corregint desigualtats i discriminacions identificades alhora que millorant i reforçant aspectes positius detectats. 

  • Cat
  • Cast