La problemàtica ambiental dels Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEEs)

Els RAEE, Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics, agrupen diversos dispositius que utilitzem diàriament, com raspalls de dents elèctrics, tauletes, rentadores o telèfons, que en deixar de funcionar passen a ser considerats com a RAEE. Des del 2016, Solidança compta amb una de les primeres plantes de Catalunya autoritzada per a la gestió i Preparació per a la Reutilització (PxR) d’aquests residus, degut a que es tracta d’una tipologia de residus especialment crítica per raons diferents.

En primer lloc, cal destacar que es produeix gran quantitat de RAEE’s, i que són el flux de residus que més creix a nivell mundial, amb un creixement 3 vegades superior al creixement de la població. D’aquesta manera, el 2019 es van generar 53,6 milions de tones (Mt) de RAEE al món, una quantitat superior al pes de la Gran Muralla Xinesa, l’estructura artificial més pesant de la Terra. D’aquest gran volum de RAEE, només està documentat que es van gestionar correctament el 17,4%, mentre que el 82,6% no es té constància de quina ha estat la gestió.

Els RAEE, contenen diferents materials com metalls, plàstics i ceràmiques. Molts d’aquests materials es consideren valuosos, escassos i, alguns, són identificats com a primeres matèries crítiques per la Comissió Europea. Les primeres matèries crítiques (MPC) són importants per estar vinculades a totes les indústries en les diverses etapes de la cadena de subministrament. El progrés tecnològic i la qualitat de vida depenen de l’accés a aquestes matèries i per estar relacionades estretament amb tecnologies netes. Així, tenen una importància econòmica molt alta i en pot estar en risc el seu subministrament, en tant que és extern a la UE.

Font1: https://rmis.jrc.ec.europa.eu/?page=crm-list-2020-e294f6

D’aquesta manera, un telèfon mòbil pot contenir fins a 60 elements diferents de la taula periòdica i s’estima que a la Unió Europea 23 tones d’or, 118 tones de plata i 5 tones de platí acaben en destins desconeguts amb els RAEE cada any.

Font: https://www.compoundchem.com

L’impuls de l’economia circular i la legislació dels RAEE’s

En el context global, cal tenir en compte que, d’acord amb el Circularity Gap Report (2021), el 2017 es va superar el consum de 100 Gt de recursos dels quals només el 8,6% eren recursos recirculats a l’economia, mitjançant matèries primeres secundàries, és a dir, materials reciclats. El 2015, aquest valor era del 9,1%, per tant, de moment, la circularitat de recursos té una tendència negativa. Aquest fet posa en relleu la necessitat d’implementar un sistema econòmic circular que sigui eficient en l’ús de recursos per abordar els reptes ambientals actuals, com són la crisi climàtica.

Alguns RAEE, a més, poden ser especialment perillosos o contaminants, com ara els aparells d’intercanvi de temperatura que contenen clorofluorocarburs (CFC), les pantalles amb tubs de raigs catòdics o altres aparells que poden contenir retardants de flama als seus components.

Els RAEE han tingut una legislació específica i sectorial atesa la seva rellevància i problemàtica especial, amb diferents disposicions legals, establertes en l’àmbit europeu i transposades al marc jurídic estatal. D’aquesta manera, el RD 110/2015 ha estat pioner a nivell estatal en marcar objectius específics de preparació per a la reutilització en fraccions de recollida d’aquests residus. Així, disposa d’uns objectius de preparació per a la reutilització per a les fraccions de recollida (FR) 4, és a dir, per als grans aparells, com electrodomèstics, i per a FR 6, és a dir, per petits equips d’informàtics i telecomunicacions, amb uns objectius de recollida del 3% i 4%, respectivament. Aquest fet va en harmonia al principi de jerarquia de residus, on les prioritats que han d’orientar les polítiques i la legislació han de ser: prevenció, preparar per a la reutilització, reciclatge, altres valoritzacions i eliminació, recollit a l’article 8 de la Llei 7/2022 , de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Solidança i els RAEE’s

Des del 2016, Solidança compta amb un dels primers Centres de Preparació per a la Reutilització (CPxR) de RAEE autoritzat a Catalunya, amb codi de gestor E-1668.16, on professionals formats provinent d’itineraris d’inserció sociolaboral, efectuen un servei de qualitat i professional basat en el compliment dels requisits legals i de traçabilitat.

A nivell productiu, la planta de RAEE ha crescut en la quantitat de residus rebuts, any rere any, gestionant durant el 2021 un total d’unes 172 t de RAEE.

Per conèixer més sobre el funcionament de la nostra planta de RAEE, pots consultar aquesta notícia.

Amb la gestió dels residus RAEE, oferim una alternativa sostenible de consum, fomentem l’economia circular i lluitem contra els efectes del canvi climàtic

 

  • Cat
  • Cast